Ban Lãnh đạo Quỹ

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Nguyên Chủ tịch Quỹ (2007-2008)

Chủ tịch Hội Đồng Bảo Trợ Quỹ

Trần Sỹ Thanh

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch danh dự Quỹ