Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2013

  Từ 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 STT Nội Dung Số tiền (VND) I TỒN ĐẦU KỲ 9,835,959,019   Gửi UTQLV 9,500,000,000   Số dư tại TK ngân hàng VND 215,134,573   Số

Báo cáo tài chính năm 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 STT Nội Dung Số tiền (VND) I TỒN ĐẦU KỲ 3,455,365,001   Gửi UTQLV 3,400,000,000   Số dư tại TK

Báo cáo tài chính năm 2011

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ 09/03/2011 đến ngày 31/12/2011 STT Nội Dung Số tiền (VND) I TỒN ĐẦU KỲ (bao gồm cả 40,300 USD) 3,386,704,151       II CÁC

Báo cáo tài chính năm 2010

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ 01/09/2009 đến ngày 09/03/2011 STT Nội Dung Số tiền (VND) Số tiền (USD) I TỒN ĐẦU KỲ 2,554,988,160   II CÁC KHOẢN THU 2,267,052,326 40,300   Thu

Báo cáo tài chính năm 2009

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ 12/09/2008 đến ngày 31/08/2009 STT Nội Dung Số tiền I TỒN ĐẦU KỲ 2,645,937,260 II CÁC KHOẢN THU 426,190,900   Thu tiền lãi

Báo cáo tài chính năm 2008

Từ 21/05/2007 đến 12/09/2008 STT Nội Dung Số tiền I CÁC KHOẢN THU 3,098,318,260   Thu từ nhà tài trợ 2,215,933,560   Thu lãi tiền tiết kiệm 154,484,700   Thu