QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Hoạt động cộng đồng sinh viên

Sinh hoạt tháng 3 của sinh viên G16, 17 Cộng đồng Hà Nội

Năm
2024

Sinh hoạt Quý 1 của Cộng đồng TSNT khu vực phía Bắc

Năm
2024

Sinh hoạt - Giao lưu của Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin

Năm
2017

Sinh hoạt - Giao lưu của Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin

Năm
2016

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng miền Trung quý 3 năm 2016

Năm
2016

Chương trình từ thiện "Thắp lửa ngày đông" - Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin HN

Năm
2015

Phát cháo cho bệnh nhân ung thu - Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Huế

Năm
2015

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng Huế

Năm
2015

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng Hà Nội

Năm
2015

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng HCM

Năm
2015

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng Cần Thơ

Năm
2015

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng Đà Nẵng

Năm
2015

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng Huế

Năm
2014

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng Hà Nội

Năm
2014

Thăm trẻ em khuyết tật - Cộng đồng Đà Nẵng

Năm
2014

CLB Tin học - Cộng đồng Hà Nội

Năm
2014

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng Cần Thơ

Năm
2014

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng Đà Nẵng

Năm
2014

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng HCM

Năm
2014

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng HCM

Năm
2013

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng Cần Thơ

Năm
2013

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng Đà Nẵng

Năm
2013

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng Hà Nội

Năm
2013

Chương trình sinh hoạt - giao lưu của cộng đồng Huế

Năm
2012