QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ