QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Thông báo từ Ban Điều hành

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 15 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 15) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/Dot%2015.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 ĐỢT 14 NĂM HỌC 2018-2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 14) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/Dot%2014_QHB.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 ĐỢT 13 NĂM HỌC 2018-2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 13) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/QHB%20Dot%2013.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 12 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 12) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/QHB%20Dot%2012.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 11 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 11) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/QHB%20Dot%2011.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 ĐỢT 10 NĂM HỌC 2018-2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 10) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/QHB%20Dot%2010.xlsx Mọi

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ

Ngày 16/04/2019, Hội đồng Quản lý (HĐQL) Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã ban hành quyết định số 18/QĐ-QHB-HĐQL v/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ. Theo đó, ông

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 ĐỢT 9 NĂM HỌC 2018-2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 9) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/QH%20Dot%209.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 8 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 8) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/QHB%20Dot%208.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 7 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 7) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/QHB%20Dot%207.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 6 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 6) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/QHB%20Dot%206.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 5 NĂM HỌC 2018-2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 5) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/Dot%205.xlsx Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 4 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 4) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/DS%20SV%20nhan%20HB%20hoc%20ky%20II%20nam%202018%202019%20Dung%20post.xlsx Mọi

Thông báo chuyển Học bổng đợt 3 học kì II năm học 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 3) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/QHB%20Dot%203.xlsx Mọi

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin bổ nhiệm Giám đốc Điều hành mới

Ngày 15/3/2019, Hội đồng Quản lý (HĐQL) Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã ban hành quyết định số 12/QĐ-QHB-HĐQL v/v Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ. Theo đó, ông Nguyễn

Thông báo chuyển Học bổng đợt 2 học kì II năm học 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 2) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/QHB%20Dot%202.xlsx Mọi

Thông báo chuyển Học bổng đợt 1 học kì II năm học 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 (đợt 1) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại: ../upload/public/documents/TB%20chuyen%20HB/HK%202%20nam%20hoc%202018-2019/QHB%20Dot%2001.xlsx Lưu

Chủ tịch Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam làm Chủ tịch Danh Dự Quỹ

Vừa qua, được sự ủng hộ và quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã nhận

Quy chế "Xét cấp - Xét cấp lại học bổng - Quản lý và hỗ trợ sinh viên"

Ngày 15/10/2018, Hội đồng Quản lý Quỹ đã ra Quyết định số 40A/QĐ-QHB v/v Ban hành Quy chế "Xét cấp - Xét cấp lại học bổng - Quản lý và hỗ trợ sinh viên Quỹ

Thông báo chuyển Học bổng đợt 6 Tân sinh viên năm học 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng Đợt 6 cho các em tân sinh viên năm 2018. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây   Mọi thắc mắc liên

Thông báo chuyển Học bổng đợt 5 Tân sinh viên năm học 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng Đợt 5 cho các em tân sinh viên năm 2018. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây Mọi thắc mắc liên quan đến

Thông báo chuyển Học bổng đợt 4 Tân sinh viên năm học 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng Đợt 4 cho các em tân sinh viên năm 2018. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây Mọi thắc mắc liên quan đến

Thông báo chuyển Học bổng đợt 3 Tân sinh viên năm học 2018 - 2019

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng Đợt 3 cho các em tân sinh viên năm 2018. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây Mọi thắc mắc liên quan đến

Thông báo kết quả xét cấp Học bổng năm 2018 (update)

Ban Điều hành Quỹ trân trọng thông báo kết quả xét cấp học bổng năm 2018 (cập nhật đến ngày 25/11/2018).  ../upload/public/DS%20nhan%20hoc%20bong%202018_1.pdf Chúc mừng các