QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ

Mr. Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ